EURO-PROFIT Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.